NESCAFÉ DOLCE GUSTO

NESCAFÉ DOLCE GUSTO www.dolce-gusto.com

NO 800 80 730 SE 020-29 93 00

DK 35460100 ES 900 10 21 21

IT 800 365 234

CH 0800 86 00 85 UK 0800 707 60 66 DE 0800 365 23 48

Hotline

FI 0800-0-6161

NO Brukerhåndbok

Användarmanual

SV FI

Käyttöopas
DA Brugervejledning ES Manual de usuario

IT Istruzioni per l‘uso
FR Mode d‘emploi
DE Bedienungsanleitung EN User manual

1321118IDL-2015/01

2

NO Sikkerhetsregler
SV Säkerhetsanvisningar

FI Turvallisuuteen liittyvät varotoimet

NO Oversikt SV Översikt

FI Yleiskatsaus

NO Produktutvalg SV Produktöversikt

FI Tuotevalikoima

NO Første gangs bruk SV Första användning

FI Käyttö ensimmäistä kertaa

NO Fremstille en drikk SV Förbereda dryck

FI Juoman valmistus

NO Rengjøring SV Rengöring FI Puhdistus

NO Avkalking hver 3.-4. måned SV Avkalkning var 3-4 månad

FI Kalkinpoisto 3–4 kuukauden välein

NO Feilsøking SV Felsökning

DA Sikkerhedsforskrifter FR ES Indicaciones de seguridad DE IT Indicazioni di sicurezza EN

DA Oversigt FR ES Vista general DE IT Vista d‘insieme EN

DA Produktprogram FR ES Gama de producto DE IT Gamma di prodotti EN

DA Første anvendelse FR ES Primera puesta en funciona- DE miento EN

IT Prima messa in funzione
DA Tilberedning af drik FR

ES Preparación de una bebida DE IT Preparazione delle bevande EN

DA Rengøring FR ES Limpieza DE IT Pulizia EN

DA Afkalkning hver 3.-4. måned FR ES Descalcificación cada 3-4 meses DE IT Decalcificazione ogni 3-4 mesi EN

DA Problemløsning FR ES Resolución de problemas DE

Consignes de sécurité Sicherheitshinweise Safety precautions

Vue d’ensemble Übersicht Overview

Gamme de produits Produktübersicht Product range

Première mise en service Erste Inbetriebnahme First use

Préparation d‘une boisson Getränkezubereitung Preparing a beverage

Nettoyage Reinigung Cleaning

Détartrage tous les 3-4 mois Entkalkung alle 3-4 Monate Descaling every 3-4 months

Dépannage Störungsbehebung Troubleshooting

3-20

21

22

24

25

27

30

32

FI Vianmääritys IT

Guasti EN

NO Sikkerhetsregler

Når du bruker elektriske apparater, må alltid grunnleggende sikkerhetsregler overholdes, inkludert de følgende:

 1. Les alle instruksjoner og ta vare på sikkerhetsinstruksjonene.
 2. Apparatet må kun kobles til en jordet stikkontakt.

12. Dette apparatet må ikke benyttes av barn eller per- soner med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller får instruksjon i hvordan apparatet skal betjenes fra en person som har ansvar for deres sikkerhet. Personer som har begrenset eller ingen forståelse av riktig bruk av dette apparatet, må først lese og fullt ut forstå innholdet i denne brukerhåndboken, og om nødvendig søke yt- terligere veiledning om drift og bruk fra personer som har ansvar for deres sikkerhet.

Matespenningen må være den samme som angitt på merkeskiltet. Bruk av feil tilkobling vil føre til at garan- tiansvaret opphører, og kan være farlig.

3. Dette apparatet er kun tiltenkt privat bruk. Det er ikke tiltenkt benyttet på følgende bruksområder, og garan- tien gjelder ikke for:

– I kantiner for ansatte i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer

 • –  I gårdsbygninger
 • –  Av gjester på hoteller, moteller og andre typer over-

13. Ikke bruk apparatet uten dryppskålen og dryppegit- teret, kun når du bruker et svært høyt krus. Ikke bruk apparatet til å varme opp vann.

nattingsmiljøer
– I andre overnattingssteder
4. Apparatet ditt er beregnet på husholdningsbruk

14. Av helsemessige årsaker, skal vanntanken alltid fylles med friskt drikkevann.

innendørs, og bare i høyder under 3400 m.
5. Produsenten påtar seg ikke noe ansvar og garantien

15. Når apparatet har vært i bruk, må alltid kapselen fjernes og kaspelholderen rengjøres. Dryppskålen og kapselholderen skal tømmes og rengjøres daglig. Melkeallergikere: Skyll hodet i samsvar med rengjø- ringsprosedyren.

kan bli gjort ugyldig i tilfelle feil bruk eller at instruksjo-

nene ikke blir fulgt.
6. Vi anbefaler å bruke NESCAFÉ® Dolce Gusto®-kaps-

ler som er designet og testet for NESCAFÉ® Dolce Gusto®-maskinen. De er designet for å fungere sammen – og det er dette samspillet som gir den drik- keklare kvaliteten som NESCAFÉ® Dolce Gusto® er kjent for. Hver kapsel er designet for å gi en perfekt kopp og kan ikke brukes flere ganger.

16. Koble apparatet fra strømmen når det ikke er i bruk. 17. Koble apparatet fra strømmen før rengjøring. La

7. Ikke ta ut varme kapsler med hånden. Bruk håndtak eller knotter.

apparatet kjøle seg ned før du monterer eller demon- terer deler og før apparatet rengjøres. Apparatet må aldri våtrengjøres eller dyppes i væsker. Apparatet må aldri rengjøres i rennende vann. Ikke bruk vas- kemidler for å rengjøre apparatet. Rengjør apparatet med kun myke svamper/børster. Vanntanken må rengjøres med en flaskebørste.

8. Apparatet må alltid stå på et flatt, stabilt og varmebe- standig underlag som ikke er utsatt for vannsprut eller varmekilder.

18. Snu aldri maskinen opp ned.
19. Dersom apparatet ikke brukes på lengre tid, f.eks. i

9. Som en beskyttelse mot brann, elektrisk støt og personskader, må ikke strømledningen, støpsler eller selve apparatet dyppes i vann eller andre væsker. Berør aldri strømledningen med våte hender. Ikke fyll på for mye vann i vanntanken.

ferien, skal det tømmes, rengjøres og kobles fra strøm- nettet. Skyll før ny bruk. Aktiver skyllesyklusen før du bruker apparatet på nytt.

10. I en nødssituasjon må du umiddelbart trekke ut støp- selet fra stikkontakten.

20. Ikke slå av apparatet under avkalkingsprosessen. Skyll vanntanken og rengjør apparatet for å unngå rester av avkalkingsmidlet.

11. Nøye overvåkning er påkrevet når apparatet benyttes i nærheten av barn. Hold apparatet / strømledningen / kap- selholderen utenfor barns rekkevidde. Barn må være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. La aldri apparatet være uten oppsyn mens det tilbereder en drikk.

21. All bruk, rengjøring og stell utover normal bruk skal utføres av servicesenter godkjent av NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline. Apparatet skal ikke demonteres. Ikke stikk gjenstander inn i åpningene.

3

NO Sikkerhetsregler

22. Ved intensiv bruk uten tilstrekkelig nedkjøringstid, vil appa ratet stoppe midlertidig mens det røde indika- torlyset blinker. Dette er en sikkerhetsfunksjon skal hindre at apparatet blir overopphetet. Slå av appara- tet i 20 minutter, slik at det får kjølt seg ned.

Pasienter med pacemakere eller defibrillatorer: Ikke hold kapselholderen direkte over pacemakeren eller defibrillatoren.

23. Ikke bruk apparater som har skadet ledning eller støpsel. Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, produsentens service- person eller lignende kvalifisert person, slik at man unngår farlige situasjoner. Ikke bruk apparater som har funksjonsfeil eller som på noen som helst måte er skadet. Trekk ut støpslet omgående. Returner det skadde apparatet til nærmeste serviceverksted som er godkjent av NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline.

34. Apparatet leveres med en kort strømledning for å re- dusere faren for å bli viklet inn i eller snuble i lednin- gen. Lengre forlengelseskabler må kun benyttes med forsiktighet.

24. Bruk av påmontert tilleggsutstyr anbefales ikke av ap- paratprodusenten da dette kan føre til brann, elektrisk støt eller personskader.

36. Emballasjen er laget av resirkulerbart materiale. Ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon om resirkulering. Apparatet ditt består av verdifulle materialer som kan gjenvinnes eller resirkuleres.

25. Ikke la strømledningen henge over kanten på et bord eller en benk eller komme i kontakt med varme over- flater eller skarpe kanter.
Ikke la strømledningen henge løst (fare for at appara- tet velter). Berør aldri ledningen med våte hender.

37. For ytterligere veiledning om hvordan apparatet skal benyttes kan du se i brukerveiledningen på www. dolce-gusto.com eller ringe NESCAFÉ® Dolce Gusto® sin kundeservice.

26. Apparatet må ikke plasseres i nærheten av en gass- drevet eller elektrisk koketopp eller i en varm ovn.

ADVARSEL: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dekslet fjernes. Apparatet inneholder ingen deler som brukeren kan utføre service på selv. Reparasjoner må kun utføres av autorisert servicepersonell!

38. Oppbevar apparatet med tilhørende ledning utenfor rekkevidde for barn under 8 år. Barn skal ikke leke med apparatet.

27. For å koble fra apparatet må du sette strømknappen på OFF, deretter må du trekke støpslet ut av stikkon- takten. Hold i selve støpselet når du skal trekke ut ledningen.

KUN EUROPEISKE MARKEDER:

28. Lukk alltid sugehodet med kapselbeholderen. Ikke trekk ut kapselbeholderen før indikatoren har sluttet å blinke. Apparatet virker ikke hvis du ikke har satt i kapselholderen.

39. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av apparatet, og hvis de forstår farene som er involvert. Rengjøring eller vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år og under overoppsyn av en voksen.

29. Fare for skålding hvis spaken åpnes under bryggin- gen. Ikke trekk opp spaken før lysene på maskinen slutter å blinke.

30. Ikke plasser fingrene under utløpet mens drikken tilberedes.

 1. Ikke berør nålen på sugehodet.
 2. Apparatet må aldri løftes etter sugehodet.
 3. Kapselholderen er utstyrt med permanente magneter.

Apparatet er merket i henhold til EU-direktiv 2002/96/ EC vedrørende brukte elektriske og elektroniske produkter – WEEE). Direktivet fastslår rammeverket for retur og resirkulering av brukte husholdningsappa- rater som gjelder for EU.

4

Unngå å plassere kapselholderen nær apparater og gjenstander som kan påvirkes av magnetisme, f.eks. kredittkort, usb-enheter og annet datautstyr, videobånd, fjernsyns- og datamaskinskjermer med bilderør, meka- niske klokker, høreapparater og høyttalere.

Vær oppmerksom på at apparatet fortsatt bruker strøm når det er i eco-modus (0,4 W/time).

35. Hvis stikkontakten ikke stemmer overens med støps- let på apparatet, må støpslet skiftes ut med et egnet støpsel ved serviceverksteder som er godkjent av NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline.

SV Säkerhetsanvisningar

Vid användning av elektrisk utrustning skall grundläggande säkerhetsanvisningar alltid följas, inklusive följande:

1. Läs alla instruktioner och förvara dessa säker- hetsinstruktioner för framtida bruk.

individer och barn med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om inte person som ansvarar för dessas säkerhet till att börja med övervakat använd- ningen, eller lämnat instruktioner om hur produkten användas. Personer med begränsad kunskap eller utan kunskap om användningen skall först läsa och förstå innehållet i användarmanualen och eventu- ellt ta hjälp av annan person som kan ansvara för säkerheten.

2. Anslut endast produkten till jordat vägguttag. Nätspänningen måste motsvara uppgifterna på typskylten. Användning av felaktig anslutning medför förlorad garanti och kan vara farligt.

3. Denna produkt är endast avsedd för hushålls- användning. Det får inte användas i följande situationer, garantin gäller inte för detta:

 • –  Personalkök i butiker, kontor eller annan arbetsmiljö
 • –  Lantgårdar
 • –  Hotellgäster, motellgäster eller annan typ av gästboende
 • –  Bed och breakfast

13.Använd inte produkten utan droppbricka och droppgaller, utom när en hög kopp används. Använd inte produkten för att värma vatten.

4. Din enhet är avsedd för inomhusanvändning i hemmet, endast på höjder under 3400 meter.

14.Av hygienskäl, fyll alltid vattentanken med rent dricksvatten.

5. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador och garantin gäller inte om produkten används på felaktigt sätt eller instruktionerna inte följs.

15.Ta alltid bort kapseln och rengör kapselhållaren efter användning. Töm och rengör droppbrick- an och kapselkorgen dagligen. Personer aller- giska mot mjölkprodukter: Rengör munstycket enligt rengöringsanvisningarna.

6. Vi rekommenderar att använda NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapslar, designade och testade för NESCAFÉ® Dolce Gusto® maskinen. De är desig- nade att användas tillsammans, användningen ger den kvalitet som NESCAFÉ® Dolce Gusto® är kän- da för. Varje kapsel är designad att ge en perfekt kopp och kan inte återanvändas.

16. Dra ut strömkontakten när produkten inte används. 17. Dra ut strömkontakten före rengöring. Låt pro-

7. Ta inte bort heta kapslar för hand. Använd handtag eller vred.

dukten svalna innan delar monteras eller demon- teras och före rengöring av produkten. Rengör inte med våt trasa eller sänk inte ned produkten i vätska. Rengör aldrig produkten under rinnande vatten. Använd inte tvättmedel för rengöringen. Rengör endast produkten med mjuk svamp/bor- ste. Vattentanken skall rengöras med flaskborste.

8. Använd alltid produkten på plant, stabilt, vär- metåligt underlag, skyddad för värmekällor eller vattenstänk.

18.Vänd aldrig maskinen upp och ned.
19. Töm, rengör och dra ut sladden om produkten inte

9. Sänk inte ned sladden, kontakter eller produkten
i vatten eller annan vätska för att skydda vid elds- våda, elstötar och personskador. Rör inte sladden med våta händer. Fyll inte vattentanken för mycket.

skall användas under längre tid, t.ex. semester. Skölj före användning. Kör sköljningscykeln innan användning.

10. Vid föreliggande nödfall, dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget.

20. Stäng inte av produkten under pågående avkalk- ning. Skölj vattentanken och rengör produkten för att undvika resterande avkalkningsmedel.

11. Håll noga uppsikt när produkten används i närheten av barn. Håll produkten / sladden / kapselhållaren utom räckhåll för barn. Barn skall hållas under upp- siktochfårintelekamedmaskinen.Lämnaaldrig produkten utan uppsikt när en dryck förbereds.

21. Annan användning, rengöring eller underhåll, annat än normal användning, skall göras av servicecenter,godkändavNESCAFÉ® Dolce Gusto® kundtjänst. Öppna inte produkten och stick inte in föremål i öppningar.

12. Denna produkt är inte avsedd att användas av

5

SV Säkerhetsanvisningar

22. I händelse av intensiv användning utan tillräcklig avsvalningstid, slutar produkten tillfälligt att fung- era och den röda lampan blinkar. Detta är för att skydda produkten mot överhettning. Stäng av produkten och låt den svalna i 20 minuter.

eller högtalare. För patienter med pacemaker eller defibrillator: Håll inte kapselhållaren direkt över pacemakern eller defibrillatorn.

23.Använd inte en produkt med skadad sladd eller kontakt. Om sladden är skadad måste denna bytas av tillverkaren, kundtjänst eller annan behörig person för att undvika risker. Använd inte produkter som inte fungerar eller är skada- de på något sätt. Dra ut sladden omedelbart. Återlämna den skadade produkten till närmaste behörig kundtjänst, godkänd av NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundtjänst.

34.En kort sladd medlevereras för att minska snubbelrisken med en längre sladd. En förläng- ningssladd kan användas med försiktighet.

24. Användning av tillbehör som inte rekommen- deras av tillverkaren kan medföra eldsvåda, elstötar eller personskador.

37. För ytterligare hjälp för användning av produkten, se användarmanualen på www.dolce-gusto.com eller ring NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundtjänst.

25. Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en disk eller komma i kontakt med heta ytor eller skarpa kanter. Låt inte sladden hänga fritt (snubbelrisk). Rör inte sladden med våta händer.

VARNING: Ta inte bort skyddet för att minska risken för eldsvåda eller elstötar. Produkten innehåller inga komponenter som använ- daren kan underhålla själv. Reparation får endast utföras av behörig servicepersonal!

38. Håll maskinen och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år. Barn får inte leka med maskinen.

26.Placera inte på eller i närheten av het gas- eller elspis eller het ugn.

27.Stäng av med OFF och dra ut kontakten ur vägguttaget för att stänga av. Dra inte ut slad- den genom att dra i sladden, greppa kontakten.

ENDAST I EUROPA:

28. Stäng alltid munstycket med kapselhållaren. Dra inte ut kapselhållaren förrän lampan slutat att blinka. Produkten fungerar inte om kapsel- hållaren saknas.

39. Denna maskin kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sens- orisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har fått instruk- tioner om hur maskinen används på ett säkert sätt och om de förstår vilka faror som kan vara inblanda- de. Maskinen ska inte rengöras eller användas av barn som inte är över 8 år och övervakas.

29. Skållskador kan uppstå om spaken är öppen under bryggningen. Fäll inte upp spaken förrän lamporna på maskinen slutat blinka.

30. Stick inte in fingrarna under utloppet under pågående användning.

31.Rör inte munstyckets spets.
32.Bär aldrig produkten i munstycket. 33.Kapselhållaren är utrustad med permanentmag-

Denna produkt är märkt enligt EU direktiv 2002/96/EC för elektrisk och elektronisk utrust- ning). Direktivet föreskriver regler för återan- vändning och återvinning av använd utrustning enligt EU-bestämmelser.

6

neter. Undvik att placera kapselhållaren i närhe- ten av produkter eller föremål som kan skadas av magnetism, t.ex. kreditkort, usb-enheter eller annan datautrustning, videoband, TV-apparater eller bildskärmar, mekaniska urverk, hörapparater

Denna produkt förbrukar ström (0.4 W/timme) i eco-läge.

35. Om eluttaget inte passar produktens kontakt, byt kontakten till passande typ hos after-sales kundtjänst, godkänd av NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundtjänst.

36. Förpackningen är tillverkad av återvinningsbara material. Kontakta din kommun och informera dig om möjligheten för återvinning. Din produkt innehåller värdefulla material som kan återan- vändas eller återvinnas.

FI Turvallisuuteen liittyvät varotoimet

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvallisuusmääräyksiä

seuraavasti:

1. Luekaikkiohjeetjasäilytänämäturvaohjeet. 2. Kytke laite vain maadoitettuun pistorasiaan.

Lapsiaonvalvottavajavarmistettava,etteiväthe leiki laitteella. Älä jätä laitetta valvomatta juoman valmistuksen aikana.

Verkkojännitteen on oltava sama kuin arvokil- vessä ilmoitettu. Väärä kytkentä on vaarallinen ja aiheuttaa takuun raukeamisen.

12. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita, tai puutteellinen kokemus tai laitetuntemus, ellei heidän turval- lisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo heitä tai ohjaa heitä laitteen käytössä. Jos käyttäjällä

3. Tämä laite on suunniteltu yksinomaan kotitalouskäyt- töön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa tilanteissa, eikä takuu ole tällöin voimassa:

– henkilökunnan keittiöalueella myymälöissä, toimistoissa tai muussa työympäristössä

on rajoitetut tiedot tai ei lainkaan tietoa laitteen käytöstä, käyttöohjeet on luettava huolellisesti ja ohjeet ymmärrettävä ennen laitteen käyttöä. Tar- vittaessa on hankittava käyttökoulutus käyttäjän turvallisuudesta vastaavalta henkilöltä.

 • –  maatiloilla
 • –  asiakaskäytössä hotelleissa, motelleissa ja

muissa majoitusliikkeissä
– aamiaismajoitustyyppisessä ympäristössä
4. Laitteesi on tarkoitettu kotikäyttöön sisätiloissa

13. Älä käytä laitetta ilman tippa-alustaa ja ritilää muulloin kuin erittäin korkeaa mukia käyttäessä-

vain alle 3 400 m korkeudessa.
5. Tuotteen valmistaja ei vastaa eikä takuu päde

si. Älä käytä laitetta kuuman veden keittämiseen. Vesisäiliö on terveyssyistä aina täytettävä raik- kaalla juomavedellä.
Laitteen käytön jälkeen kapseli on aina poistet- tava ja kapselinpidin puhdistettava. Tyhjennä ja puhdista tippa-alusta ja kapselisäiliö päivittäin. Jos olet allerginen maitotuotteille, huuhtele pää puhdistus-ohjeiden mukaisesti.

jos tuotetta käytetään virheellisesti tai ohjeita ei

14. 15.

16. 17.

18. 19.

20.

noudateta.
6. Suosittelemme, että NESCAFÉ® Dolce Gusto® lait-

teen käyttöön suunniteltuja ja testattuja NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapseleita käytetään laitteessa. Kapselit ovat suunniteltu käytettäväksi NESCAFÉ® Dolce Gusto® laitteessa ja siksi niiden käyttö lait- teen kanssa vastaa in-cup laadusta. Kukin kapseli on suunniteltu täydellistä kuppia varten eikä sitä siitä syystä voi käyttää uudelleen.

Irrota virtajohto pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä.
Irrota virtajohto seinästä ennen puhdistusta. Anna laitteen jäähtyä ennen osien irrottamista ja kytkemistä ja aina ennen laitteen puhdistamista. Älä puhdista laitetta märällä tai upota sitä mi- hinkään nesteeseen. Älä puhdista laitetta juok- sevassa vedessä. Älä pese laitetta pesuaineilla. Puhdista laite vain käyttämällä pehmeää sientä/ harjaa. Vesisäiliö on puhdistettava pulloharjalla. Älä koskaan käännä laitetta ylösalaisin.

7. Älä poista kuumia kapseleita käsin. Käytä kah- voja tai nuppeja.

8. Käytä laitetta aina tasaisella, vakaalla ja kuu- muutta kestävällä pinnalla poissa lämmön- lähteiden ja vesiroiskeiden läheisyydestä.

9. Tulipalon, sähköiskun ja henkilövammojen vält- tämiseksi on varottava upottamasta virtajohtoa, pistokkeita tai laitetta veteen tai muihin nesteisi- in. Älä koske virtajohtoon märin käsin. Älä täytä vesisäiliötä liian täyteen.

Jos laite on käyttämättä pitkiä aikoja, esim. lomien aikaan, laite on irrotettava pistorasiasta, tyhjennettävä ja puhdistettava. Huuhtele ennen uudelleen käyttöä. Suorita huuhtelutoiminto en- nen laitteen uudelleen käyttöä.
Älä sammuta laitetta kesken kalkinpoiston. Huuhtele vesisäiliö ja puhdista laite kalkkikerty- mien poistamiseksi kokonaan.

10. Hätätilassa virtajohto on irrotettava pistorasiasta välittömästi.

11. Jos laitetta käytetään lasten läsnäollessa, on noudatettava erityistä varovaisuutta. Pidä laite, virtajohto ja kapselinpidin poissa lasten ulottu- vilta.

7

FI Turvallisuuteen liittyvät varotoimet

21. Kaikki normaalista käytöstä, puhdistuksesta ja ylläpidosta poikkeavat toimenpiteet on teetet- tävä NESCAFÉ® Dolce Gusto® valtuuttamassa huoltopisteessä. Älä pura laitetta äläkä työnnä mitään laitteiden aukkoihin.

luottokortit, usb-asemat ja muut datalaitteet, videonauhat, kuvaputkelliset televisiot ja ti- etokonenäytöt, mekaaniset kellot, kuulolaitteet ja kaiuttimet. Jos käyttäjällä on sydämentahdistin tai rytminsiirtäjä: Älä pidä kapselinpidintä suoraan tahdistimen tai rytminsiirtolaitteen päällä.

22. Jos laitetta käytetään jatkuvasti sen saamatta jäähtyä riittävästi, laite pysähtyy hetkeksi, ja pu- nainen merkkivalo alkaa vilkkua. Tarkoituksena on suojella laitetta ylikuumenemiselta. Sam- muta laite 20 minuutiksi, jotta se saa jäähtyä.

34. Virtajohto on tarkoituksella lyhyt kietoutumis- tai kompas- tumisriskin välttämiseksi. Pidempiä jatkojohtoja voidaan käyttää, jos käytössä noudatetaan huolellisuutta.

23. Älä käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdatettava val- mistajan valtuuttamassa huollossa tai vastaavassa ammattiliikkeessä vaaratilanteiden välttämiseksi. Älä käytä laitetta, jos siinä on toimintahäiriö tai se on millään tavalla vahingoittunut. Irrota johto välittömästi pistorasiasta. Palauta viallinen laite lähimpään valtu- utettuun NESCAFÉ® Dolce Gusto® -huoltoon.

35. Jos verkkojohdon pistoke ei sovi pistorasiaan, vaihdata se NESCAFÉ® Dolce Gusto® valtuutta- massa huollossa.

24. Muiden kuin valmistajan suosittelemien lisälait- teiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon.

37. Lisätietoa laitteen käytöstä saa käyttöohjeesta ja osoitteesta www.dolce-gusto.com tai soittamalla NESCAFÉ® Dolce Gusto® -asiakaspalveluun.

25. Älä jätä johtoa roikkumaan pöydän tai tason reunan yli, kuumalle pinnalle tai terävän reunan päälle. Älä jätä johtoa lenkille (kompastumisen vaara). Älä koske virtajohtoon märin käsin.

VAROITUS: Älä irrota kantta, tulipalon ja sähköiskun vaara. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Korjauk- sia saa teettää vain valtuutetussa huollossa!

26. Älä sijoita laitetta lähelle kaasu- tai sähköliettä tai kuumaa uunia.

VAIN EUROOPAN MARKKINAT:

27. Irrota laite sähköverkosta kääntämällä virtapa- inike OFF-asentoon ja irrottamalla verkkojohto pistorasias-ta. Älä irrota sitä johdosta vetämällä.

38. Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulot- tumattomissa. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

28. Sulje aina poistosuutin kapselinpitimellä. Älä vedä kapselinpidintä ulos ennen kuin merk- kivalo lakkaa vilkkumasta. Laite ei toimi, jos kapselinpidin ei ole paikallaan.

39. Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset
sekä henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai psyykkinen toimintakyky on alentunut, tai joilla on vain vähän kokemusta ja taitoa, mikäli heitä opastetaan ja valvotaan laitteen turvallisessa käytössä ja mikäli he ymmärtävät laitteen käyt- töä koskevat riskit. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat yli 8-vuotiaita ja toimenpiteet tehdään aikuisen valvonnassa.

29. Jos vipu avataan keittojaksojen aikana, seurauk- sena voi olla palovamma. Älä vedä vipua ennen kuin laitteen valot lakkaavat vilkkumasta.

30.Älä työnnä sormia aukkoihin juoman valmistuk- sen aikana.

Laite on hyväksytty EU-direktiivin 2002/96/EC sähkölaitteita koskevien WEEE-määräysten mukaan. Kyseisessä direktiivissä määritellään käytettyjen laitteiden palauttaminen ja kierrät- täminen EU:n alueella.

31.Älä kosketa poistopään neulaa.
32. Älä koskaan kanna laitetta poistopäästä.
33. Kapselinpitimessä on kiinteät magneetit. Älä aseta

8

kapselinpidintä lähelle laitetta tai kohdetta, jota magneettisuus saattaa häiritä tai rikkoa (esim).

Huomaattehan, että laite käyttää sähköä myös eco-tilassa (0,4 W tunnissa).

36. Pakkaus on valmistettu kierrätettävistä mate- riaa-leista. Lisätietoa kierrätyksestä saa pai- kallisilta jäteyh-tiöltä. Laitteessa on arvomet- alleja, jotka voidaan ottaa talteen ja kierrättää.

DA Sikkerhedsforskrifter

Ved brug af elektriske apparater skal grundliggende sikkerhedsforskrifter følges, inklusiv følgende:

1. Læs alle instruktioner og overhold disse sikker- hedsanvisninger.

evner eller manglende erfaring og kendskab, und- tagen hvis de har fået vejledning eller instruktioner vedrørende brug af apparatet af en person ansvar- lig for deres sikkerhed. Personer, som har begræn- set eller ingen forståelse for betjeningen og brugen af dette apparat, skal først læse og fuldt forstå indholdet af brugervejledningen, og om nødvendigt søge yderligere vejledning om betjening og brug hos personen ansvarlig for deres sikkerhed.

2. Tilslut kun apparatet til stikkontakt med jordforbin- delse. Stikkontaktspænding skal være den samme som på informationspladen. Brug af forkert tilslut- ning vil annulere garantien og kan være farligt.

3. Dette apparat er kun beregnet til husholdnings- brug. Det er ikke beregnet til følgende anvendel- ser, og garantien vil ikke gælde for:

– personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdspladser;

13.

15. Efter brug af apparatet fjernes altid kapslen, og kapselhol- deren rengøres. Tøm og rengør drypbakken og kapsel- beholderen dagligt. For mælkeallergikere: Skyld hovedet i overensstemmelse med rengøringsproceduren.

 • –  landbrugsejendomme;
 • –  af gæster i hoteller, moteller og andre overnatningssteder;
 • –  bed and breakfast og lignende steder.

4. Dit apparat er beregnet til privat brug i hjemmet

Brug ikke apparatet uden drypbakke og dryp- pegitter, undtagen når der bruges et meget højt krus. Brug ikke apparatet til at lave varmt vand.

veden højde på mindre end 3400 m over havet. 5. I tilfælde af forkert anvendelse eller manglende overholdelse af anvisninger, tager producenten

ikke ansvar og garantien vil måske ikke gælde
6. Vi anbefaler alene at bruge NESCAFÉ® Dolce Gusto®

16. Tag stikket ud af kontakten, når det ikke er i brug. 17. Tag stikket ud af kontakten før rengøring. Tillad ned- køling før dele sættes på eller tages af og før rengø-

kapsler designet og testet til NESCAFÉ® Dolce Gusto® maskiner. De er designet til at fungere sammen – samspillet giver den kvalitet i koppen, som NESCAFÉ® Dolce Gusto® er kendt for. Hver kapsel er designet til at tilberede en perfekt kop og kan ikke genbruges.

ring af apparatet. Rengør aldrig våd eller nedsænk apparatet i nogen væske. Rengør aldrig apparatet med løbende vand. Brug aldrig rengøringsmidler til at rengøre apparatet. Rengør kun apparatet med bløde svampe/børster. Vandtanken bør rengøres med en lille flaskebørste.

7. Fjern ikke den varme kapsel med fingrene. Brug håndtag eller knapper.

8. Brug altid apparatet på en flad, varmeresistent overflade væk fra varmekilder og vandsprøjt.

18. Vend aldrig bunden i vejret på maskinen.
19. Hvis man er borte i længere tid, på ferie etc., bør appara-

9. For at beskytte mod ild, elektrisk stød og personska- de må man ikke nedsænke strømledning, stik eller apparatet i vand eller andre væsker. Berør aldrig strømledningen med våde hænder. Vandtanken må ikke overfyldes.

tet tømmes, rengøres og stikket tages ud. Skyl før brug

10. I nødstilfælde fjernes strømkablet straks fra stik- kontakten.

undgå tilbageblevet afkalkningsmiddel.
21. Al betjening, rengøring og vedligeholdelse ud

11. Nøje overvågning er nødvendig, hvis apparatet anven- des nær børn. Hold apparatet / strømledning / kapsel- holder uden for børns rækkevidde. Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold altid øje med apparatet ved tilberedning af en drik.

over normal brug skal udføres af servicecentre godkendt af NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline. Adskil ikke apparatet og put ikke noget i åbninger.

12. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale

22. I tilfælde af intens brug uden passende nedkø- lingstid vil apparatet stoppe midlertidigt med at fungere med blink i den røde indikator. Dette er for at beskytte dit apparat mod overophedning. Sluk apparatet i 20 minutter for at lade det køle ned.

14. Af sundhedshensyn fyldes vandtanken altid med friskt drikkevand.

igen. Kør en skylle-runde før brug af dit apparat igen. 20. Sluk ikke apparatet under afkalkningsproces-

sen. Skyl vandtanken og rengør apparatet for at

9

DA Sikkerhedsforskrifter

23. Brug ikke et apparat med beskadiget ledning eller stik. Hvis strømledningen er beskadet, skal den udskiftes af producenten, servicea- genten eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare. Brug ikke noget apparat, som ikke fungerer korrekt eller på nogen måde er beskadiget. Tag stikket ud straks. Send det defekte apparat til det nærmeste autoriserede servicecenter godkendt af NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline.

Længere ledninger kan anvendes, hvis man er

24. Brug af monteret ekstraudstyr ikke anbefalet af apparatproducenten kan resultere i brand, elek- trisk stød eller personskade.

36. Emballage er lavet af genanvendelige materia- ler. Kontakt din lokale myndighed for yderligere information om genanvendelsesprogrammer. Apparatet består af værdifulde materialer, som kan genvindes eller genbruges.

25. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet eller disken eller røre varmeoverflader eller skarpe kanter. Lad ikke ledningen hænge frit (risiko for at falde over den). Berør aldrig strømledningen med våde hænder.

37. For yderligere rådgivning om brug af appara- tet, se venligst brugervejledning på www.dol- ce-gusto.com eller ring til nummeret for NE- SCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.

26. Placér ikke på eller nær et varmt gas- eller elek- trisk komfur eller en varm ovn.

ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød, bør afdækningen ikke tages af. Der er ingen dele, som bruge- ren kan servicere-, inde i apparatet. Repara- tioner bør kun udføres af autoriseret service- personale!

27. For at frakoble drejes startknappen til OFF, og derefter fjernes stikket fra stikkontakten. Tag ikke stikket ud ved at rykke i ledningen.

28. Luk altid udtag-hovedet med kapselholderen. Træk ikke i kapselholderen, før indikatoren holder op med at blinke. Apparatet vil ikke virke, hvis kapselholderen ikke er sat i.

KUN EUROPÆISKE MARKEDER:

29. Skoldning kan forekomme, hvis håndtaget åb- nes under brygning. Træk ikke håndtaget op, før lysene på maskinen stopper med at blinke.

39. Dette apparat kan betjenes af børn fra 8 år og op og af personer med nedsatte fysiske, sanse- eller mentale evner eller mangel på erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller instrueret i sikker brug af apparatet, og hvis de forstår de farer, der kan være forbundet med brugen. Rensning og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn.

 1. Sæt ikke fingre under udtaget under tilberedning af drik.
 2. Berør ikke nålen på udtag-hovedet.
 3. Løft aldrig apparatet ved at tage fat i udtag-hovedet.
 4. Kapselholderen er udstyret med permanente

magneter. Undgå at placere kapselholder nær apparater eller genstande, som kan beskadiges af magnetisme, f.eks. kreditkort, ubs-nøgler og andre dataenheder, videobånd, TV og com- putermonitorer med billedrør, mekaniske ure, høreapparater og højttalere. Patienter med pacemakere eller defibrillatorer: Hold ikke kap- selholderen over pacemakeren eller defibrillator.

Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2002/96/EC ved- rørende brug af elektrisk og elektronisk udstyr
– WEEE). Direktivet bestemmer de gældende regler i hele EU for returnering og genanvendel- se af brugte apparater.

34. Der medfølger en kort strømforsynings-ledning for at reducere risikoen for at blive viklet ind i

Vær opmærksom på, at apparatet stadig bruger strøm i eco-mode (0,4 W).

10 eller falde over en længere ledning.

omhyggelig med deres brug.
35. Hvis stikkontakten ikke matcher med apparatets

stik, så få stikket udskiftet med en passende type af aftersales-servicecentre godkendt af NE- SCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline.

38. Sørg for, at apparatet med tilhørende ledning ikke kan nås af børn under 8 år. Børn må ikke lege med apparatet.

ES Indicaciones de seguridad

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre deben respetarse las indicaciones de seguridad básicas,

incluyendo las siguientes:

12. Este aparato no está diseñado para su uso por
parte de personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o insu- ficiente experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción iniciales en relación al uso del aparato por parte de un respon- sable al objeto de velar por su seguridad. Aquellas personas que posean una comprensión limitada o no tengan conocimiento sobre el funcionamiento y el uso de este aparato, deberán leer primero y entender totalmente el contenido de este manual de usuario y, cuando sea necesario, deberán solicitar orientación adicional sobre su funcionamiento y uso a la persona responsable de su seguridad.

1. Lea todas las instrucciones y siga las indicaciones de seguridad.

2. Conecte el aparato solo a una toma de corriente con conexión a tierra. La tensión eléctrica debe ser la misma que la detallada en la placa de tipo. La utilización de una conexión incorrecta anularía la garantía y podría ser peligroso.

3. Este aparato está concebido para ser utilizado única- mente en el ámbito doméstico. No está concebido para ser utilizado en los siguientes ámbitos y por tanto la garantía no tendrá aplicación:

– áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;

 • –  casas rurales;
 • –  por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos

13. No use el aparato sin bandeja de escurrido ni rejilla de escurrido, excepto cuando se utilice una taza muy alta. No utilice la máquina para la preparación de agua caliente.

de tipo residencial;
– entornos de tipo “alojamiento y desayuno”;
4. Su aparato está diseñado únicamente para uso domé-

14. Por razones de salubridad, llene siempre el depósito de agua con agua potable fresca.

stico dentro de casa y hasta una altitud de 3400 m. 5. El fabricante no aceptará la responsabilidad derivada

15. Tras el uso del aparato, extraiga siempre la cápsula y limpie el soporte de la cápsula. Vacíe y limpie la bandeja de escurrido y el depósito de cápsulas diariamente. Para usuarios alérgicos a los productos lácteos: enjuague el cabezal conforme al procedimiento de limpieza.

de cualquier uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones y, por consiguiente, en tal caso la garantía puede no ser de aplicación.

6. Recomendamos el uso de las cápsulas NESCAFÉ® Dolce Gusto® diseñadas y comprobadas para la máqui- na NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Han sido diseñadas para interactuar conjuntamente: la interacción proporciona
la calidad en taza por la que se conoce a NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Cada cápsula está diseñada para la pre- paración de una taza perfecta y no puede reutilizarse.

16. Desconecte de la toma de corriente red cuando no se utilice. 17. Desconecte de la toma de corriente antes de la limpieza. Deje que el aparato se enfríe antes de poner o quitar

7. No retire las cápsulas calientes con la mano. Utilice el soporte porta-cápsulas.

piezas y antes de limpiar el aparato. No limpie nunca en mojado ni sumerja el aparato en ningún líquido. No limpie nunca el aparato bajo el chorro del agua. No utilice nunca detergentes para limpiar el aparato. Limpie el aparato solo con esponjas/cepillos suaves. El depósito de agua debe limpiarse con un cepillo de biberón.

8. Utilice siempre el aparato sobre una superficie plana, estable, resistente al calor y lejos de fuentes de calor o salpicaduras de agua.

18. No coloque la máquina boca abajo.
19. Si se ausenta durante largos períodos de tiempo, en

9. Para proteger contra el fuego, las descargas eléctricas y las lesiones físicas, no sumerja el cable eléctrico, los enchufes o el aparato dentro de agua u otro líquido. No toque nunca el cable eléctrico con las manos moja- das. No llene en exceso el depósito de agua.

vacaciones, etc., debe vaciar, limpiar y desenchufar el aparato. Enjuáguelo antes de volver a utilizarlo. Realice el ciclo de enjuague antes de volver a utilizar el aparato.

10. En caso de emergencia: retire inmediatamente el enchufe de la toma de red.

20. No apague el aparato durante el proceso de descal- cificación. Enjuague el depósito de agua y limpie el aparato para evitar cualquier residuo del agente de descalcificación.

11. Es necesario estrechar la vigilancia cuando se utilice el aparato cerca de niños. Mantenga el aparato / , el cable eléctrico / y el soporte de cápsulas fuera del alcance de los niños. Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. No deje nunca el aparato sin supervisión mientras se prepara una bebida.

21. Toda operación, limpieza y mantenimiento diferentes al uso normal deben ser realizados por los centro de servicio postventa aprobados por la línea de aten- ción de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. No desmonte el aparato ni ponga nada dentro de sus aberturas.

11

ES Indicaciones de seguridad

22. En caso de uso intensivo sin permitir suficiente tiem- po de enfriamiento, el aparato dejará de funcionar temporalmente y el indicador luminoso parpadeará en rojo. De este modo se protege el aparato frente al sobrecalentamiento. Apague el aparato durante 20 minutos y deje que se enfríe.

34. 35. 36. 37.

38. 39.

datos, cintas de vídeo, monitores de televisión y ordenador con tubos de imagen, relojes mecánicos, audífonos y altavoces.
Para pacientes con marcapasos o desfibriladores: no coloque el soporte de la cápsula directamente sobre el marcapasos o desfibrilador.

23. No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado a fin de evitar un peligro. No utilice ningún aparato que funcione mal o que presente cualquier tipo de daño. Desen- chufe el cable inmediatamente. Devuelva el aparato dañado al centro de servicio autorizado más cerca- no aprobado por la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos resultantes de un posible enredo o tropiezo debido a un cable largo. Pueden utilizarse cables de extensión largos si se presta el debido cuidado en su uso.

24. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ser causa de fuego, cortocircuitos o lesiones físicas.

Si la toma de corriente no coincide con el enchufe del aparato, encargue la sustitución del enchufe por un tipo adecuado a los centros de servicio postven- ta aprobados por la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

25. No deje que el cable eléctrico sobresalga por el borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes o bordes afilados. No deje que el cable cuelgue (riesgo de tropezar). No toque nunca el cable eléctrico con las manos mojadas.

El embalaje está compuesto de materiales recicla- bles. Póngase en contacto con su consejo o autori- dad local para obtener más información acerca de los programas de reciclaje. Su electrodoméstico contiene valiosos materiales recuperables y/o reciclables. Para obtener orientación adicional sobre cómo utilizar el aparato, consulte el manual de usuario en www.dolce-gusto.com o llame al número de la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

26. No coloque el aparato cerca de quemadores de gas o eléctricos ni en un horno caliente.

27. Para desconectarlo, gire el botón de encendido a OFF y luego retire el enchufe de la toma de corri- ente. No lo desenchufe tirando del cable.

SOLO MERCADOS EUROPEOS:

28. Cierre siempre el cabezal de extracción con el soporte de la cápsula. No extraiga el soporte de la cápsula antes de que el indicador pare de parpa- dear. El aparato no funcionará si el soporte de la cápsula no está insertado.

Mantenga la máquina y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
Los niños no deben jugar con la máquina.
Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físi- cas, sensoriales o mentales diferentes. Puede ser manejado por personas con falta de experiencia
o conocimiento siempre que sean supervisados o instruidos acerca del uso seguro de la máquina y entiendan los riesgos involucrados. La limpieza y mantenimiento de la maquina no deben ser reali- zados por niños menores de 8 años, deberán estar siempre bajo supervisión de un adulto.

Este aparato está etiquetado conforme a la Directiva Europea 2002/96/EC sobre residuos de aparatos eléc- tricos y electrónicos – RAEE). La directiva determina el marco para la devolución y el reciclaje de aparatos usados tal como es de aplicación en toda la UE. Debe tenerse en cuenta que el aparato sigue con- sumiendo electricidad cuando está en modo eco (0,4 W/hora).

29. Si la palanca se abre durante los ciclos de prepar- ación pueden producirse quemaduras. No levante la palanca antes de que las luces de la máquina dejen de parpadear.

30. No ponga los dedos debajo de la salida durante la preparación de bebidas.

 1. No toque la aguja del cabezal de extracción.
 2. No transporte nunca el aparato sujetándolo por el

cabezal de extracción.
33. El soporte de la cápsula está equipado con imanes

12

permanentes. Evite la colocación del soporte de la cápsula cerca de aparatos y objetos que puedan dañarse por efecto del magnetismo, p. ej. tarjetas de crédito, unidades USB y otros dispositivos de

IT Indicazioni di sicurezza

L’utilizzo di apparecchi elettrici implica il rispetto continuo delle indicazioni generali di sicurezza,

in particolare di quelle che seguono:

essere sorvegliati al fine di impedire che giochino con l’apparecchio. Non lasciare incustodito l’apparecchio durante la preparazione della bevanda.

1. Leggere tutte le istruzioni e rispettare le indica- zioni di sicurezza.

2. Collegare l’apparecchio alla rete di alimen- tazione solo con una presa messa a terra. La tensione di alimentazione deve corrispondere a quella indicata sul contrassegno di fabbrica. L’utilizzo di un collegamento errato fa decadere la garanzia ed è pericoloso.

12. L’apparecchio non può essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza o conoscenze insufficienti, a meno che non
siano sorvegliati o istruiti da un responsabile
alla sicurezza dell’apparecchio. Le persone che comprendono solo parzialmente o non compren- dono il funzionamento e l’utilizzo dell’apparecchio devono innanzitutto leggere e comprendere l’intero contenuto delle presenti istruzioni per l’uso e se del caso ricevere un ‘adeguata formazione dal responsabile alla sicurezza dell’apparecchio.

3. L’apparecchio può essere utilizzato solo all’interno. Non può essere utilizzato con le seg- uenti applicazioni (la garanzia non risponde):

– locali cucina per i collaboratori di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;

 • –  fattorie;
 • –  per clienti di alberghi, motel e simili;
 • –  bed and breakfast.

4. Il vostro apparecchio è stato ideato per uso do-

13. Non utilizzare l’apparecchio senza sgocciolatoio e griglia tranne in caso di utilizzo di una tazza molto alta. Non utilizzare l’apparecchio per la preparazione di acqua calda.

mestico all’interno della casa solo ad un’altitudine

inferiore a 3400 m.
5. Il produttore declina ogni responsabilità e la garan-

14. Per ragioni di igiene, riempire in ogni caso il serbatoio con acqua fresca.

zia non è applicata in caso di uso non conforme allo scopo o danno dovuto al mancato rispetto delle presenti istruzioni per l’uso.

15. Dopo l’utilizzo, togliere la capsula e pulire il sup- porto per capsule. Vuotare e pulire ogni giorno lo sgocciolatoio e il contenitore delle capsule us- ate. Utilizzatori allergici ai latticini: pulire l’ugello conformemente alla procedura di lavaggio.

6. Si consiglia di utilizzare le capsule NESCAFÉ® Dolce Gusto®, che sono state progettate e testate per la macchina NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Mac- chine e capsule sono state progettate per intera- gire insieme – tale interazione fornisce la qualità
in tazza per la quale NESCAFÉ® Dolce Gusto® è nota. Ogni capsula è destinata alla preparazione di una sola tazza e non può essere riutilizzata.

16. Scollegare l’apparecchio dalla rete di alimentazi- one quando non è utilizzato.

7. Non togliere manualmente le capsule se molto calde, ma utilizzare delle presine.

17. Scollegare l’apparecchio dalla rete di alimen- tazione prima della pulizia. Lasciarlo raffreddare prima di inserire o togliere delle parti e pulire l’apparecchio. Non pulire o immergere in nes-
sun caso l’apparecchio in liquidi. Non pulire in nessun caso l’apparecchio con acqua corrente. Non utilizzare in nessun caso dei detergenti per pulire l’apparecchio. Pulire l’apparecchio solo con spugne o spazzole morbide. Il serbatoio dell’acqua può essere pulito con una spazzola per bottiglie.

8. Utilizzare sempre l’apparecchio su una superfi- cie piana, stabile e termoresistente lontano da fonti di calore e spruzzi d’acqua.

9. Per prevenire incendi, scosse elettriche e danni a persone non immergere il cavo, le spine o l’apparecchio in acqua o altri liquidi. Non toccare in nessun caso il cavo con le mani bagnate. Non riempire troppo il serbatoio dell’acqua.

18. Non capovolgere mai la macchina.
19. L’apparecchio deve essere vuotato, pulito e

10. In caso di emergenza togliere immediatamente la spina dalla rete di alimentazione.

staccato dalla presa in caso di assenza prolun- gata per vacanze ecc. Risciacquare prima del riutilizzo. Effettuare un ciclo di risciacquo prima di riutilizzare l’apparecchio.

11. Una sorveglianza particolare è necessaria in caso di utilizzo dell’apparecchio nelle vicinanze di bambini. Mantenere l’apparecchio, il cavo e il supporto per capsule fuori portata dei bambini. I bambini devono

20. Non spegnere l’apparecchio durante la fase di decalcificazione. Pulire il serbatoio dell’acqua e

l’apparecchio dai resti di decalcificante.

13

IT Indicazioni di sicurezza

21. Ogni operazione, pulizia e manutenzione ecceden- te il normale uso deve essere effettuata da un cen- tro assistenza autorizzato dalla hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Non smontare l’apparecchio e non inserire oggetti nelle fessure dell’apparecchio.

di computer con tubi catodici, orologi meccanici, apparecchi acustici e altoparlanti. Pazienti con stimolatori cardiaci o defibrillatori: non tenere il supporto per capsule direttamente sopra lo sti- molatore cardiaco o il defibrillatore.

22. In caso di uso prolungato senza sufficiente tempo di raffreddamento, l’apparecchio cesserà tempora- neamente di funzionare e la spia rossa comincerà a lampeggiare. In tal modo, l’apparecchio è protetto contro il surriscaldamento. Spegnere l’apparecchio per 20 minuti per lasciarlo raffreddare.

34. Un cavo di alimentazione corto è fornito per ridurre i rischi di ingarbugliamento o di inciampo. I cavi più lunghi possono essere utilizzati pre- stando particolare attenzione.

23. Non utilizzare l’apparecchio con un cavo o una spina difettosi. Se il cavo è difettoso, va sostituito dal fab- bricante, un tecnico di servizio o una persona con qualifica equivalente al fine di prevenire rischi. Non utilizzare apparecchi difettosi o danneggiati. Scolle- gare immediatamente il cavo. Ritornare l’apparecchio danneggiato al centro di servizio più vicino autorizzato dalla hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

35. Se la spina non corrisponde alla presa sull’apparecchio, far sostituire la spina con un tipo adatto presso un centro assistenza autoriz- zato dalla hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

24. L’utilizzo di accessori non consigliati per l’apparecchio potrebbe provocare incendi, scosse elettriche e danni a persone.

37. Per ottenere istruzioni più dettagliate sull’utilizzo dell’apparecchio, riferirsi alle istruzioni per l’uso su www.dolce-gusto.com o chiamare la hotline NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

25. Non sospendere il cavo sopra lo spigolo del tavolo o del contatore, o toccare superfici calde o spigoli vivi. Non lasciar penzolare il cavo (rischio di caduta).Non toccare in nessun caso il cavo con le mani bagnate.

SOLO MERCATI EUROPEI:

26. Non posizionarlo sopra o vicino a un bruciatore a gas o elettrico o in un forno caldo.

38. Tenere l ‘apparecchio e il cavo d’alimentazione fuori dalla portata dei bambini con età inferiore a 8 anni. I bambini non dovrebbero giocare con l’apparecchio.

27. Per scollegare, spegnere l’apparecchio e togliere la spina dalla presa a muro. Non staccare mai la spina tirando il cavo di alimentazione.

39. L’apparecchio non è concepito per l’uso da parte
di bambini o persone che soffrono di menomazioni fisiche e/o mentali – a meno che siano controllate in modo adeguato durante l’effettuazione di tale oper- azione. Le persone che comprendono solo parzial- mente o non comprendono l’utilizzo dell’apparecchio devono innanzitutto leggere e comprendere l’intero contenuto delle presenti istruzioni per l’uso e, se necessario, ricevere un’adeguata formazione dal responsabile alla sicurezza dell’apparecchio. Pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da parte di utenti con età inferiore agli 8 anni, se non adeguatamente sorvegliati.

28. Chiudere in ogni caso la testa di estrazione con il supporto per capsule. Non estrarre il supporto per capsule prima che la spia smetta di lampeg- giare. L’apparecchio non funziona se non è inserito alcun supporto per capsule.

29. Bruciature sono possibili se la leva viene aperta durante la fase di infusione. Non aprire la leva se le spie sono illuminate.

30. Non mettere le dita sotto l’ugello durante la pre- parazione della bevanda.

 1. Non toccare l’ago della testa di estrazione.
 2. Non sollevare in nessun caso l’apparecchio

L’apparecchio è contrassegnato conforme- mente alla direttiva europea 2002/96/EC
relativa all’utilizzo di apparecchi elettrici ed elettronici (WEEEE). La direttiva regola la consegna e il riciclaggio di vecchi apparecchi elettrici all’interno dell’Unione europea. Ricor- diamo che l’apparecchio continua a consumare dell’elettricità se è collegato alla rete (0,4 W/ora).

dalla testa di estrazione.
33. Il supporto per capsule è dotato di magneti perma-

nenti. Evitare di posizionare il supporto per capsule nelle vicinanze di apparecchi e oggetti che potreb- bero danneggiarsi a causa del magnetismo, p.es. carte di credito, chiavi USB e altri supporti di dati,

14 videocassette, televisori e schermi

36. L’imballaggio è in materiale riciclabile. Con- tattare l’ufficio competente del comune per maggiori informazioni in merito al riciclaggio. L’apparecchio contiene materiali pregiati che è possibile rivalorizzare o riciclare.

FR Consignes de sécurité

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, suivez toujours les règles de sécurité de base,

notamment les suivantes:

1. Lisez toutes les instructions et conservez ces con- signes de sécurité.

chine sans surveillance lorsque vous préparez une boisson. 11. Cette machine n’est pas conçue pour être utilisée par des

2. Branchez la machine uniquement sur une prise sec- teur munie d’un contact de terre. La tension secteur doit concorder avec celle indiquée sur la plaque signalétique. L’utilisation d’un branchement incorrect invalide la garantie et peut s’avérer dangereuse.

enfants ou des personnes à capacités physiques, sen- sorielles ou mentales réduites, ne possédant pas assez d’expérience ou de connaissances, sauf s’ils sont surveil- lés ou ont reçu des instructions de la part d’une personne responsable de leur sécurité. Les personnes ne comprenant pas (assez bien) le fonctionnement et l’utilisation de cette machine doivent d’abord lire en entier et bien compren-

3. Cette machine se destine uniquement à un usage ménager. Elle n’est pas conçue pour les applications suivantes, et la garantie ne s’applique pas pour:

dre tout le contenu du mode d’emploi et, le cas échéant, s’adresser à la personne responsable de leur sécurité pour obtenir des informations supplémentaires sur le fonctionne- ment et l’utilisation.

– les espaces cuisine prévus pour le personnel dans les ma- gasins, les bureaux et d’autres environnements de travail;

 • –  les fermes;
 • –  les clients dans les hôtels, motels et autres types de

12. N’utilisez pas la machine sans bac et grille d’égouttage, sauf en cas d’utilisation d’une très haute tasse. Ne vous servez pas de cette machine pour préparer de l’eau chaude.

résidence;
– les environnements bed & breakfast;
4. Votre appareil est destiné à un usage domestique

à l’intérieur de la maison, exclusivement à une alti-

13. Pour des raisons de santé, versez toujours de l’eau potable fraîche dans le réservoir d’eau.

tude inférieure à 3400 m.
5. En cas d’utilisation inappropriée ou de non-respect

14. Après l’utilisation de la machine, enlevez la capsule et nettoyez le logement de capsule. Videz et nettoyez le bac d’égouttage et le bac à capsules usagées tous les jours. Pour les utilisateurs allergiques aux produits laitiers: rincez la tête selon la procédure de nettoyage.

des instructions, le fabricant décline toute responsa-

bilité, et la garantie devient nulle.
6. Nous recommandons d’utiliser les capsules NESCAFÉ®

Dolce Gusto®, conçues et testées pour la machine à café NESCAFÉ® Dolce Gusto® et donc parfaitement compatibles avec cette dernière. Cette association machine-capsule garantit la qualité qui fait la renommée de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Chaque capsule est conçue pour fournir une tasse parfaite et est utilisable une seule fois.

15. Débranchez la machine du secteur si vous ne l’utilisez pas. 16. Débranchez la machine de la prise de courant avant le nettoyage. Laissez refroidir la machine avant d’enlever

7. N’enlevez pas les capsules chaudes à la main. Utilisez les poignées ou boutons.

ou de mettre en place des pièces ou de nettoyer la machine. Ne nettoyez jamais la machine à l’état humide et ne la trempez pas dans un liquide. Ne nettoyez jamais la machine sous l’eau du robinet. N’utilisez jamais de dé- tergents pour nettoyer la machine. Nettoyez la machine uniquement avec des éponges douces/brosses souples. Nettoyez le réservoir d’eau avec une brosse à biberon.

6. Utilisez toujours la machine sur une surface plane, stable, résistante à la chaleur, à l’abri de sources de chaleur ou de projections d’eau.

17. Ne mettez pas la machine tête en bas.
18. En cas de non-utilisation prolongée (vacances,

8. Pour protéger les personnes contre le feu, les électrocu- tions et les blessures, évitez de plonger le câble secteur, les fiches de l’appareil dans l’eau ou d’autres liquides. N’enlevez jamais le câble électrique avec des mains humides. Ne faites pas déborder le réservoir d’eau.

etc.), videz, nettoyez et débranchez la machine. Rincez-la avant la réutilisation. Effectuez un cycle de rinçage avant de réutiliser la machine.

9. En cas d’urgence, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant.

19. Ne mettez pas la machine hors tension pendant le détartrage. Rincez le réservoir d’eau et nettoyez la machine pour éliminer tout reste de détartrant.

10. Une surveillance étroite est nécessaire quand la machine est utilisée à côté d’enfants. Conservez la machine / le câble d’alimentation / le porte-capsule hors de portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu’ils ne jouent pas avec la machine. Ne laissez jamais la ma

20. Tout fonctionnement, nettoyage et entretien sortant du cadre d’utilisation normal est réservé au per- sonnel des centres SAV agréés par l’assistance téléphonique de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

15

FR Consignes de sécurité

Ne désassemblez pas l’appareil et ne mettez rien dans les ouvertures. Cette opération a pour but de protéger la machine contre une surchauffe. Eteign- ez la machine pendant 20 minutes pour la laisser refroidir.

32. 33. 34.

35.

36. 37.

munies d’un stimulateur cardiaque ou défibrillateur:
ne tenez pas le logement de capsule directement au- dessus du stimulateur cardiaque ou du défibrillateur. Un câble d’alimentation court est fourni pour réduire
les risques d’enchevêtrement et de trébuchement que présente un câble long. En cas d’utilisation de rallonges longues, respectez les règles de sécurité correspondantes. Si la prise de courant ne concorde pas avec la fiche de la machine, faites remplacer la fiche par un centre SAV agréé par l’assistance téléphonique NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
L’emballage est formé de matières recyclables. Contactez l’autorité locale pour plus d’informations sur les programmes de recyclage. Votre machine contient des matériaux de haute valeur susceptibles d’être récupérés ou recyclés
Pour obtenir plus d’informations sur l’utilisation de
la machine, reportez-vous au mode d’emploi sur le site www.dolce-gusto.com ou appelez l’assistance téléphoniquedeNESCAFÉ® DolceGusto®.

21. Ne faites pas marcher la machine avec un câble d’alimentation ou une fiche de courant endommagé.
Si le câble d’alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, ses centres SAV ou des personnes ayant des qualifications similaires pour éviter des risques. Ne mettez pas en marche une machine qui présente un dysfonctionnement ou un dommage quelconque. Débranchez le câble d’alimentation im- médiatement. Retournez la machine endommagée au point SAV le plus proche agréé par l’assistance télépho- nique de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

22. L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant de la machine peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.

23.Nelaissezpaslecâbled’alimentationpendresurlebord d’une table ou d’un comptoir, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes ou des bords tranchants. Ne laissez pas pendre le câble (risque de trébuchement). Ne touchez jamais le câble d’alimentation avec des mains humides.

MARCHÉS EUROPÉENS SEULEMENT:

24. Ne placez pas la machine sur une cuisinière à gaz, électrique ou à proximité de telles sources de chaleur, ni dans un four chauffé.

Conservez la machine et le câble d’alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Assurez- vous que les enfants ne jouent pas avec la machine. Cette machine n’est pas conçue pour être utilisée par des enfants ou des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ne possédant pas assez d’expérience ou de connaissances, sauf s’ils sont surveillés ou ont reçu des instructions de la part d’une personne responsable de leur sécurité. Les personnes ne comprenant pas (assez bien) le fonctionnement

25. Avant de débrancher la machine, réglez le bouton marche/arrêt sur OFF, puis enlevez la fiche de la prise de courant. Ne débranchez pas la fiche en tirant sur le câble.

26. Fermez toujours la tête d’extraction avec le porte-cap- sule. Ne sortez pas le logement de capsule avant que le témoin ne cesse de clignoter. La machine ne fonctionne pas si le logement de capsule n’est pas inséré.

et l’utilisation de cette machine doivent d’abord lire en entier et bien comprendre tout le contenu du mode d’emploi et, le cas échéant, s’adresser à la personne re- sponsable de leur sécurité pour obtenir des informations supplémentaires sur le fonctionnement et l’utilisation.

27. Vous pouvez vous ébouillanter si vous ouvrez le levier pendant les cycles d’extraction. N’actionnez pas le levier avant que les témoins de la machine n’aient cessé de clignoter.

Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sauf s’ils sont âgés de plus de 8 ans et qu’ils sont sous la surveillance d’un adulte responsable de leur sécurité.

28. Ne mettez pas vos doigts sous la sortie pendant le détartrage.

 1. Ne touchez pas l’aiguille de la tête d’extraction.
 2. Ne transportez jamais la machine par la tête d’extraction.
 3. Le porte-capsule est équipé d’aimants permanents.

16

Cette machine possède un marquage conforme à la directive européenne 2002/96/EC concernant les équipements électriques et électroniques usagés
– DEEE). La directive établit les conditions cadres pour le traitement et le recyclage d’appareils usa- gés dans toute l’UE. Veuillez noter que la machine consomme aussi du courant en mode éco (0,4 W/ heure).

Evitez de placer le porte-capsule à côté de machines et d’objets pouvant être détruits par le magnétisme, par ex. cartes de crédit, lecteurs USB et autres supports de stockage, cassettes vidéos, téléviseurs et écrans d’ordinateur avec tubes cathodiques, horloges mécan- iques, aides auditives et haut-parleurs. Personnes

DE Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen in jedem Fall grundlegende Sicherheitsmaßnahmen

getroffen werden. Dazu zählen u. a. die folgenden:

1. AlleAnwendungshinweiselesenundaufbewahren. 2. Gerät nur an eine geerdete Steckdose an-

weitevonKindernpositionieren.Kindersindzubeaufsi- chtigen, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Gerät während der Zubereitung eines Getränks niemals unbeaufsichtigt lassen.

schließen. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild angegebenen entsprechen. Der un- sachgemäße Anschluss des Geräts führt zu einem Verlust der Garantie und kann gefährlich sein.

12. Das Gerät ist nicht für die Bedienung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, man- gelhaften Kenntnissen oder fehlender Erfahrung geeignet, es sei denn, diese Bediener werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht oder eingeschult. Personen mit begrenz- tem oder fehlendem Verständnis für den Betrieb und die Nutzung des Geräts müssen die Bedienungsan- leitung lesen und verstehen und bei der Bedienung gegebenenfalls die Unterstützung der für ihre Sicher- heit verantwortlichen Person in Anspruch nehmen.

3. Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch gedacht. Der Einsatz des Geräts zu den nachstehenden Zwecken ist nicht vorgesehen und wird von der Garantie nicht abgedeckt:

– Personalküchen in Geschäften, Büros und an- deren Arbeitsumgebungen;

 • –  landwirtschaftlichen Anwesen;
 • –  durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Woh-

numgebungen;
– Frühstückspensionen und dgl.
4. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch in Haushalten

13. Maschine niemals ohne Abtropfschale bzw. Abtropfgitter betreiben, es sei denn, dass eine sehr große Tasse verwendet wird. Gerät nicht zur Zubereitung von heißem Wasser verwenden.

auf einer Meereshöhe bis maximal 3400 m gedacht. 5. Im Falle der unsachgemäßen Verwendung oder Mis-

sachtung der Anwendungshinweise lehnt der Herstel-

14. Wasserbehälter aus Gesundheitsgründen immer mit frischem Trinkwasser füllen.

ler jegliche Haftung ab und die Garantie erlischt. 6. Wir empfehlen die Verwendung von NESCAFÉ®

15. Kapsel nach der Verwendung immer aus dem Gerät entfernen und Kapselhalter reinigen. Abtropfschale und Kapselbehälter jeden Tag leeren und reinigen. Benutzer mit Allergien gegen Molkereiprodukte: Brüh- kopf spülen, wie unter Reinigungsvorgang beschrieben.

Dolce Gusto®-Kapseln, die speziell für die Maschine NESCAFÉ® Dolce Gusto® entwickelt und damit getestet wurden. Kapseln und Maschine sind aufein- ander abgestimmt und ergeben die Kaffeequalität, für die NESCAFÉ® Dolce Gusto® bekannt ist. Jede Kapsel ergibt genau eine Tasse und kann nicht wiederverwen- det werden.

16. Gerät ausstecken, wenn es nicht verwendet wird. 17. Gerät vor der Reinigung ausstecken. Gerät vor dem

7. Gerät immer auf einer flachen, stabilen, hitzebestän- digen Oberfläche außerhalb der Reichweite von Wärmequellen und Spritzwasser aufstellen.

Entnehmen oder Anbringen von Teilen sowie vor der Reinigung abkühlen lassen. Gerät niemals nass reinigen oder in eine Flüssigkeit eintauchen. Gerät niemals mit fließendem Wasser reinigen. Gerät niemals mit Reini- gungsmitteln säubern. Gerät nur mit einem weichen Schwamm oder einer sanften Bürste reinigen. Der Wasserbehälter kann mit einer Bürste für Babyflaschen gereinigt werden.

8. Gerät immer auf einer flachen, stabilen, hitzebestän- digen Oberfläche außerhalb der Reichweite von Wärmequellen und Spritzwasser aufstellen.

8. Zur Vermeidung von Bränden, elektrischen Schlä- gen und Personenschäden Stromkabel, Stecker und Gerät niemals in Wasser oder andere Flüs- sigkeiten eintauchen. Kabel niemals mit nassen Händen berühren. Wasserbehälter nicht überfüllen.

18. Die Maschine niemals auf den Kopf stellen.
19. Vor längerer Abwesenheit, z. B. Urlaub, Gerät en- tleeren, reinigen und ausstecken. Vor der Wieder-

10. Gerät im Notfall sofort ausstecken.
11. Beim Betrieb des Geräts in der Gegenwart von Kindern

verwendung den Spülzyklus aktivieren.
20. Gerät während des Entkalkungsvorgangs nicht ausschalten. Wasserbehälter spülen und Gerät

ist besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten. Gerät / Stromkabel / Kapselhalter außerhalb der Reich-

reinigen, um Entkalkerrückstände zu entfernen.

17

DE Sicherheitshinweise

21. Über die übliche Verwendung hinausgehende Be- triebs-, Reinigungs- und Wartungsvorgänge müssen durch die von der NESCAFÉ® Dolce Gusto® -Hotline autorisierten Servicezentren vorgenommen werden. Gerät nicht zerlegen und keine Gegenstände in die Geräteöffnungen stecken.

32. Gerät niemals am Brühkopf anheben.
33. Der Kapselhalter ist mit Dauermagneten ausgestattet.

22. Bei intensiver Nutzung ohne ausreichende Abküh- lungszeit stellt das Gerät den Betrieb vorüberge- hend ein. Dabei blinkt die rote Statusleuchte. Durch die Betriebs-unterbrechung wird das Gerät vor Überhitzung geschützt. Gerät 20 Minuten lang ausschalten, um eine Abkühlung zu ermöglichen.

Kapselhalter niemals in die Nähe von Geräten oder Gegenständen legen, die durch Magnetismus beschädigt werden können, z. B. Kreditkarten, USB-Speicherstifte oder sonstige Datenträger, Videobänder, Fernseher und Computerbildschirme mit Bildröhren, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher. Personen mit Herzschritt- machern oder Defibrillatoren: Kapselhalter nicht direkt über den Herzschrittmacher oder Defibrillator halten.

23. Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker betreiben. Ein beschädigtes Netzkabel muss durch den Hersteller, ein Servicezentrum oder eine ähnlich qualifizierte Einrichtung bzw. Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Geräte mit Fe- hlfunktionen oder Beschädigungen jeder Art dürfen nicht betrieben werden. Netzkabel sofort ausstecken. Beschädigtes Gerät dem nächstgelegenen von der NESCAFÉ® Dolce Gusto® -Hotline autorisierten Ser- vicezentrum übergeben.

34. Im Lieferumfang des Geräts ist ein kurzes Netz- kabel enthalten, um die Gefahr des Verhedderns oder Stolperns zu vermindern. Verlängerungska- bel sind mit der gebotenen Vorsicht zu verwenden.

24. Die Verwendung von Zubehör, das nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, ele- ktrischen Schlägen oder Personenschäden führen.

36. Die Verpackung besteht aus wiederverwendbaren Ma- terialien. Für Informationen über Recyclingprogramme wenden Sie sich bitte an die Gemeinde bzw. die zustän- dige Behörde. Ihr Gerät besteht aus wertvollen Materialien, die entnommen oder wiederverwertet werden können.

25. Kabel nicht über eine Tisch- oder Thekenkante hinunterhängen lassen. Keine heißen Oberflächen oder scharfen Kanten berühren.
Kabel nicht frei hängen lassen (Stolpergefahr).

37. Weitere Informationen zur Verwendung des Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung auf www.dolce-gusto.com oderwendenSiesichandieNESCAFÉ® DolceGusto® -Hotline.

26. Gerät niemals auf oder neben eine heiße Gas- oder Elek- troherdplatte oder in ein aufgeheiztes Backrohr stellen.

38. Die Maschine und ihr Kabel müssen außerhalb der Re- ichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahrt werden. Kinder dürfen nicht mit der Maschine spielen.

27. Zum Trennen der Verbindung mit dem Stromnetz Netzschalter des Geräts ausschalten und Stecker des Netzkabels aus der Steckdose ziehen. Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose ziehen!

39. Unter Aufsicht und Anleitung kann diese Maschine von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sowie von Personen mit wenig Erfahrung benutzt werden. Voraussetzung ist, dass die o.g. Personen die bestehenden Risiken verstehen und wissen, wie sie die Maschine sicher benutzen.Die Maschine darf nicht von Kindern gewartet oder gereinigt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt.

28. Brühkopf immer mit dem Kapselhalter verschließen. Kapselhalter erst herausziehen, wenn die Statu- sleuchte nicht mehr blinkt. Das Gerät kann nicht in Betrieb genommen werden, wenn sich der Kapsel- halter nicht an seinem Platz befindet.

29. Das Öffnen des Hebels während des Brühvorgangs kann zu Verbrennungen führen. Hebel erst nach oben ziehen, wenn die Statusleuchte des Geräts nicht mehr blinkt.

Dieses Gerät ist gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) mit einer Kennzeichnung versehen. Diese Richtlinie regelt den Rah- men für die Rückgabe und das Recycling von Altgeräten innerhalb der EU. Bitte beachten Sie, dass das Gerät auch im Sparmodus Strom verbraucht (ca. 0.4 W/Stunde).

30. Finger während der Getränkezubereitung nicht unter den Getränkeauslass halten.

31. Nadel des Brühkopfs nicht berühren.

18

35. Wenn der Gerätestecker nicht in die Steckdose passt, SteckervoneinemvonderNESCAFÉ® DolceGusto® -Hotline autorisierten Servicezentrum austauschen lassen.

NUR EUROPÄISCHE MÄRKTE:

EN Safety precautions

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including

the following:

1. Readtheseinstructionsforusecarefullybefore using your appliance for the first time and keep them to hand for future reference.

cord/capsuleholderoutofreachofchildren.Chil- dren should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Never leave the appli- ance without surveillance while making a beverage.

2. Connect the appliance to a mains socket with an earth connection only. Mains voltage must be the same as the details on the rating plate. The use of incorrect connection will negate the guarantee and may be hazardous.

12. This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruc- tion concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Persons who have a limited or no understanding of the operation and use of this appliance must first read and fully understand the contents of the user manual, and where appro- priate seek additional guidance on its operation and use from the person responsible for their safety.

3. This appliance is designed for indoor domestic household use only. It is not intended to be used in following applications, and the guarantee will not apply for:

– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

 • –  farm houses;
 • –  by clients in hotels, motels and other residential

13.Do not use the appliance without the drip tray and drip grid, except when a very tall mug is used. Do not use the appliance for hot water preparation.

type environments;
– bed and breakfast type environments.
4. Your appliance is intended for domestic use

14.For health reasons, always fill the water tank with fresh drinking water.

inside the home only at an altitude below 3400 m. 5. In case of any inappropriate use or failure to com- ply with the instructions, the manufacturer accepts

15. After use of the appliance always remove the capsule and clean the capsule holder. Empty and clean the drip tray and capsule bin daily. Users allergic to dairy products: Rinse the ap- pliance according to the cleaning procedure.

no responsibility and the guarantee may not apply. 6. We recommend using the NESCAFÉ® Dolce

Gusto® capsules designed and tested for the NESCAFÉ® Dolce Gusto® machine. They were designed to interact together – the interaction provides the in-cup quality that NESCAFÉ® Dolce Gusto® is known for. Each capsule is designed to prepare a perfect cup, and cannot be reused.

16. Unplug from the mains socket when not in use. 17. Unplug from the mains socket before clean- ing. Allow to cool before putting on or taking

7. Do not remove hot capsules by hand. Use han- dles or knobs.

off parts, before cleaning the appliance. Never clean wet or immerse appliance in any fluid. Never clean the appliance with running water. Never use detergents to clean the appliance. Clean the appliance only using soft sponges/ brushes. The water tank should be cleaned with a baby bottle brush.

8. Always use the appliance on a flat, stable, heat resistant surface away from sources of heat or water splashes.

9. To protect against fire, electric shock and injury to per- sons do not immerse the power cord, plugs or the ap- pliance in water or other liquid. Never touch the power cord with wet hands. Do not overfill the water tank.

18. Never turn the machine upside down.
19. If away for prolonged periods, on holiday, etc.

10.In case of an emergency remove the plug from the power socket immediately.

the appliance must be emptied, cleaned and unplugged. Rinse before reuse. Operate the rinse cycle before re-using your appliance.

11. Close supervision is necessary when the appliance isusednearchildren.Keeptheappliance/power

20.Do not turn off the appliance during the descaling process. Rinse the water tank and clean the ap- pliancetoavoidanyresidualdescalingagent. 19

EN Safety precautions

21.Any operation, cleaning and care other than normal use must be undertaken by after-sales service centres designated by NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline. Do not dismantle the appliance and do not put anything into the openings.

other data devices, video tapes, television and computer monitors with picture tubes, mechani- cal clocks, hearing aids and loud speakers.

22. In case of intensive use without allowing sufficient cooling time, the appliance will stop functioning tem- porarily with the red indicator light blinking. This is to protect your appliance from overheating. Switch the appliance off for 20 minutes to let it cool down.

34.Patients with pacemakers or defibrillators: Do not hold the capsule holder directly over the pacemaker or defibrillator.

23. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly quali- fied persons in order to avoid a hazard. Do not operate any appliance that malfunctions or has been damaged in any manner. Unplug cord immediately. Return the damaged appliance to the nearest authorised service facility designated by NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hot- line.

35. If the power socket does not match the plug
on the appliance, have the plug replaced with
a suitable type by after-sales service centres designated by NESCAFÉ® Dolce Gusto® Hotline.

24.The use of accessory attachments not recom- mended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.

38. Please be aware that the appliance is still us- ing electricity whilst in eco-mode (0.4 W/hour).

25.Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces or sharp edges. Do not allow the cord to dangle (risk of tripping up). Never touch the cord with wet hands.

WARNING: To reduce the risk of fire or elec- tric shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorised service personnel only!

26.Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

39.Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Children shall not play with the appliance.

27.To disconnect, turn the power button OFF, then remove the plug from the wall socket. Do not unplug by pulling the cord.

40.This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabili- ties or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised by an adult. This appliance is labeled in accordance with European Directive 2002/96/EC concerning used electrical and electronic appliances equipment – WEEE). The directive determines the framework for the return and recycling of used appliances as ap- plicable throughout the EU.

28.Always close the extraction head with the cap- sule holder. Do not pull out the capsule holder before the indicator stops blinking. The appliance will not work if the capsule holder is not inserted.

29.Scalding may occur if the lever is opened dur- ing the brewing cycles. Do not pull up the lever before the lights on the machine stop flashing.

30.Do not put fingers under the outlet during bev- erage preparation.

31.Do not touch the needle of the extraction head. 32.Never carry the appliance by the extraction head. 33.The capsule holder is equipped with permanent

magnets. Avoid placing the capsule holder near 20 appliances and objects that can be damaged

by magnetism, e.g. credit cards, usb drives and

36. Packaging is made of recyclable materials. Contact your local council / authority for further information on recycling programs. Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

37. For additional guidance on how to use the appliance, refer to the user manual on www.dolce-gusto.com or call NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline number.

EUROPEAN MARKETS ONLY:

NO Oversikt SV Översikt

FI Yleiskatsaus

DA ES IT

ON

Oversigt
Vista general Vista d‘insieme

FR Vue d’ensemble DE Übersicht
EN Overview

NO, SE, FI, DK, ES, IT, CH, UK, DE

max./máx./maks. 15 bar/baria

230 V 50 Hz

max./máx./maks. 1500 W

3.7 kg

OFF

1.3 l

5°C – 45°C 41°F – 113°F

A=31.6cm B B = 31.2 cm C A C = 19.6 cm

C

0-12

21

Varm drikk Varm dryck Kuumat juomat Varm drik Bebida caliente Bevanda calda Boisson chaude Heissgetränk Hot Beverage

ESPRESSO

CAFFÈ LUNGO

CAPPUCCINO

22

NO Produktutvalg SV Produktöversikt

FI Tuotevalikoima

DA Produktprogram ES Gama de producto IT Gamma di prodotti

FR Gamme de produits DE Produktübersicht EN Product range

12

Ristretto

Espresso Espresso Intenso

CHOCOCINO

LATTE MACCHIATO

AROMA / CAFFÈ CREMA GRANDE

Kald drikk
Kall dryck Kylmä juoma Kold drik Bebida fría Bevanda fredda Boisson froide Kaltgetränk Cold Beverage

CAPPUCCINO ICE

12

12

12

Aroma

23

Skriv et svar (Make a comment)